Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2010

vetala
Reposted frompoziomka poziomka

November 18 2010

vetala
Reposted fromgranini granini viaorszola orszola
vetala
5098 3ac6
Reposted frominspiro inspiro

November 14 2010

vetala
5611 e5a1
Reposted fromkwestia-gustu kwestia-gustu viazizz zizz
vetala
5004 133a
Reposted fromhalucynowa halucynowa viazizz zizz
vetala
7544 8dcf 500
vetala
7535 bbc7 500

November 13 2010

vetala
8603 4c95 500
Reposted byzizz zizz
vetala
8586 1c6a
Reposted bybeegeePTS
vetala
8584 91f1

November 12 2010

vetala
vetala
3217 e5ce 500
this be my new bed

November 09 2010

vetala
vetala
7411 94dd
Reposted fromiforgot iforgot viaouvrant ouvrant
vetala
2083 7990 500
i'm a bored bear
vetala

Marcin Świetlicki - Listopad


Listopad, niemal koniec świata, kilka minut przed zmierzchem.
Schroniłem się w kawiarni, siadłem tyłem do światła.
Wolne? Zajęte - odpowiadam, rzucam kurtkę na to drugie krzesło.

Och, gotów jestem już wyjść z tego miasta, ręce wytrzeć o
liście, cały ten kurz, tłuszcz miasta
wytrzeć o liście, wyjdź ze mną, zobaczysz.

Znudzimy się i pozabijamy po tygodniu, ale pomyśl o tych
łunach, które pozostawimy za sobą, o tych wszystkich miejscach
i kobietach, mężczyznach; pomyśl - z jaką ulgą

będziemy krzyczeć w hotelowym pokoju, na najwyższym piętrze,
a nasze krzyki dotrą na pewno aż na
portiernię. Wolne? Już, już za chwilę będzie wolne - odpowiadam.
Zmierzch.
Reposted fromnigdy nigdy viaouvrant ouvrant
vetala
7294 e168
vetala
7233 3ab3

November 06 2010

vetala
5489 de29 500

November 05 2010

vetala
1164 09b7
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl